ZWROTY I WYMIANA

ZWROT:

1.Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość ze Sprzedającym w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2. WAŻNE! Oświadczenie o odstąpieniu należy najpierw złożyć drogą elektroniczną na adres adrianna.pindara@o2.pl oraz dołączyć poniższy formularz zwrotu do paczki zwrotnej. Brak w/w dokumentu zwrotu może spowodować brak możliwości zwrotu. Klient jest obciążony kosztami dostawy (wysyłki), opłata za wysyłkę nie podlega zwrotowi.

W celu dokonania zwrotu produktu prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

WYMIANA:

Chęć wymiany należy zgłosić na adres adrianna.pindara@o2.pl oraz należy odesłać produkt do 14 dni od otrzymania paczki.

W celu dokonania wymiany produktu prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

 
Adres :
ADRIANNA PINDARA-MAŃK
u. Trakt Lubelski 183 m 26 ( 3 piętro )
04-766 Warszawa

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.pindaracollection.pl  Sprzedającym jest firma pod nazwą AP COLLECTION SPÓŁKA CYWILNA ADRIANNA PINDARA DAMIAN MAŃK prowadzona pod adresem ul. Trakt Lubelski 44f w Warszawie. Sprzedającym jest firma pod nazwą AP COLLECTION SPÓŁKACYWILNA ADRIANNA PINDARA DAMIAN MAŃK dostępna pod adresem www.pindaracollection.pl  wpisana pod numerem NIP: 9522222649 oraz Regon: 520527466, zwany także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: – korzystając z adresu poczty elektronicznej: adrianna.pindara@o2.pl

 

§ 1 DEFINICJE

 1. Regulamin–niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pindaracollection.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. 

§ 2 ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.pindaracollection.pl 
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.pindaracollection.pl  prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.pindaracollection.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail).
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.pindaracollection.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/instagram/facebook/drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia otrzyma dowód zakupu w postaci elektronicznego obrazu dokumentu rozliczeniowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.

§ 4 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową( lub na instagramie/ facebooku).
 2. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 4. Przesyłka dostarczona jest zwykle w 1-5 dni roboczych, maksymalnie do 14 dni roboczych.
 5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki).

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia otrzymania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy na formularzu zwrotu dostępnym na stronie sklepu  www.pindaracollection.pl 
 3. Zwrot zostanie zrealizowany tylko z dokumentem potwierdzającym zakupy w sklepie internetowym  www.pindaracollection.pl.
 4. Zwracany towar nie może mieć śladów użytkowania, musi wrócić do nas w takim stanie jaki został dostarczony.
 5. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
 6. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki), opłata za wysyłkę nie podlega zwrotowi.
 7. Zwrot środków zostanie zwrócony do 14 dni roboczych, od dnia otrzymania zwracanego towaru.

§ 7 PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem adresów mailowych firmy
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość produktu w postaci bonu zakupowego w przypadku braku zakupionego modelu.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego 18 z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 5. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem siedmiu dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu

§ 8 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników sklepu www.pindaracollection.pl  . W celu najwyższej ochrony przetwarzanych danych przy jednoczesnym respektowaniu zasad obowiązującego prawa dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Twoich danych na najwyższym poziomie.
 2. Firma AP COLLECTION SPÓŁKA CYWILNA ADRIANNA PINDARA DAMIAN MAŃK prowadzona pod adresem ul. Trakt Lubelski 44f w Warszawie , gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony danych osobowych, wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, ze zm.).
 3. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 5. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych: a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta. b. Weryfikacji danych lub korekty. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 6. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy: a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży. b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu. c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 9 CENNIK TRANSPORTU

 1. Przesyłka kurierska InPost 18zł
 2. Paczkomaty Inpost 17zł 
 3. Kraje UE/ reszta świata ( indywidualnie )

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.pindaracollection.pl  Sprzedającym jest firma pod nazwą AP COLLECTION SPÓŁKA CYWILNA ADRIANNA PINDARA DAMIAN MAŃK prowadzona pod adresem ul. Trakt Lubelski 44f w Warszawie. Sprzedającym jest firma pod nazwą AP COLLECTION SPÓŁKACYWILNA ADRIANNA PINDARA DAMIAN MAŃK dostępna pod adresem www.pindaracollection.pl  wpisana pod numerem NIP: 9522222649 oraz Regon: 520527466, zwany także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: – korzystając z adresu poczty elektronicznej: adrianna.pindara@o2.pl

 

§ 1 DEFINICJE

 1. Regulamin–niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pindaracollection.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. 

§ 2 ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.pindaracollection.pl 
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.pindaracollection.pl  prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.pindaracollection.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail).
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.pindaracollection.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/instagram/facebook/drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia otrzyma dowód zakupu w postaci elektronicznego obrazu dokumentu rozliczeniowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.

§ 4 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową( lub na instagramie/ facebooku).
 2. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 4. Przesyłka dostarczona jest zwykle w 1-5 dni roboczych, maksymalnie do 14 dni roboczych.
 5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki).

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia otrzymania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy na formularzu zwrotu dostępnym na stronie sklepu  www.pindaracollection.pl 
 3. Zwrot zostanie zrealizowany tylko z dokumentem potwierdzającym zakupy w sklepie internetowym  www.pindaracollection.pl.
 4. Zwracany towar nie może mieć śladów użytkowania, musi wrócić do nas w takim stanie jaki został dostarczony.
 5. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
 6. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki), opłata za wysyłkę nie podlega zwrotowi.
 7. Zwrot środków zostanie zwrócony do 14 dni roboczych, od dnia otrzymania zwracanego towaru.

§ 7 PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem adresów mailowych firmy
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość produktu w postaci bonu zakupowego w przypadku braku zakupionego modelu.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego 18 z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 5. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem siedmiu dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu

§ 8 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników sklepu www.pindaracollection.pl  . W celu najwyższej ochrony przetwarzanych danych przy jednoczesnym respektowaniu zasad obowiązującego prawa dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Twoich danych na najwyższym poziomie.
 2. Firma AP COLLECTION SPÓŁKA CYWILNA ADRIANNA PINDARA DAMIAN MAŃK prowadzona pod adresem ul. Trakt Lubelski 44f w Warszawie , gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony danych osobowych, wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, ze zm.).
 3. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 5. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych: a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta. b. Weryfikacji danych lub korekty. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 6. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy: a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży. b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu. c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 9 CENNIK TRANSPORTU

 1. Przesyłka kurierska InPost 18zł
 2. Paczkomaty Inpost 17zł 
 3. Kraje UE/ reszta świata ( indywidualnie )

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze